Reklamacja towaru

INFORMACJE O GWARANCJI
Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, każdy produkt objęty jest dodatkową ochroną w postaci gwarancji. Poniżej kilka istotnych informacji na ten temat.

1. Sprzedawane przedmioty objęte są gwarancją producenta, dystrybutora lub importera marki.

2. Gwarantem jest producent lub inny podmiot uprawniony do realizacji gwarancji.

3. Okres trwania gwarancji może różnić się (być dłuższy lub krótszy) od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

4. W ciągu 24 miesięcy od zakupu zalecamy korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.

5. Szczegółowe informacje na temat gwarancji oraz jej warunki dostępne są na stronie producenta i/lub dostarczane są wraz z zakupionym sprzętem.

6. Gwarancja zazwyczaj nie podlegają
6.1. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady np. pęknięty wyświetlacz, uszkodzenie gniazda słuchawkowego, przerwanie przewodów połączeniowych, uszkodzenie elementów plastikowych oraz metalowych itp.,
6.2. uszkodzenia produktu powstałe w wyniku zjawisk losowych np. pożar, przepięcia, zalanie itp.
6.3. uszkodzenia i wady produktu wynikłe na skutek:
6.3.1. użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją;
6.3.2. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
6.3.3. obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisów.
6.3.4. uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady.
6.3.5.urządzenia w których (numer seryjny, numer IMEI) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich.

7. W przypadku reklamacji urządzenia z nośnikiem (komputer z dyskiem) serwis nie ponosi odpowiedzialności za możliwą utratę danych. Zaleca się wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wysyłką na serwis. Jeśli dane na dysku są istotne, a ten nie jest uszkodzony, istnieje możliwość wykonania kopii w naszym serwisie. Koszt takiej usługi to 100zł. Prosimy o poinformowanie nas przed wysyłką urządzenia jeśli taka kopia ma zostać wykonana.

8. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z serwisem producenta.

W przypadku jakichkolwiek problemów pozostajemy do dyspozycji i zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem

 

REKLAMACJA PRODUKTU Z TYTUŁU RĘKOJMI
REKLAMACJA PRODUKTU
1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
2.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
2.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
3.1. pisemnie na adres:  Dział Zwrotów i Reklamacji Hard-Pc, ul. Długa 6, 24-300 Opole lubelskie
3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
3.3. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego pod adresem serwis.hard-pc.pl.
3.4. Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Dział Zwrotów i Reklamacji Hard-Pc, ul. Długa 6, 24-300 Opole lubelskie
4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.


Załącznik: http://sklep.hard-pc.pl/dok/Reklamacja.pdf
WYPEŁNIJ FORMULARZ REKLAMACYJNY

Ostatnio oglądałeś