Reklamacja towaru

INFORMACJE O GWARANCJI
Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, każdy produkt objęty jest dodatkową ochroną w postaci gwarancji. Poniżej kilka istotnych informacji na ten temat.

1. Sprzedawane przedmioty objęte są gwarancją producenta, dystrybutora lub importera marki.

2. Gwarantem jest producent lub inny podmiot uprawniony do realizacji gwarancji.

3. Okres trwania gwarancji może różnić się (być dłuższy lub krótszy) od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

4. W ciągu 24 miesięcy od zakupu zalecamy korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.

5. Szczegółowe informacje na temat gwarancji oraz jej warunki dostępne są na stronie producenta i/lub dostarczane są wraz z zakupionym sprzętem.

6. Gwarancja zazwyczaj nie podlegają
6.1. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady np. pęknięty wyświetlacz, uszkodzenie gniazda słuchawkowego, przerwanie przewodów połączeniowych, uszkodzenie elementów plastikowych oraz metalowych itp.,
6.2. uszkodzenia produktu powstałe w wyniku zjawisk losowych np. pożar, przepięcia, zalanie itp.
6.3. uszkodzenia i wady produktu wynikłe na skutek:
6.3.1. użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją;
6.3.2. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
6.3.3. obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisów.
6.3.4. uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady.
6.3.5.urządzenia w których (numer seryjny, numer IMEI) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich.

7. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z serwisem producenta.

W przypadku jakichkolwiek problemów pozostajemy do dyspozycji i zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem

 

REKLAMACJA PRODUKTU Z TYTUŁU RĘKOJMI
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
3.1. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego (formularz);
3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
3.3. pisemnie na adres: Dział Zwrotów i Reklamacji Hard-Pc, ul. Długa 6, 24-300 Opole lubelskie (Załącznik);

4.
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W niektórych przypadkach niezbędny do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji jest numer seryjny. Najczęściej znajduje się on na opakowaniu produktu i/lub samym sprzęcie. Prosimy o zachowanie numeru seryjnego na wypadek reklamacji.

5.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Dział Zwrotów i Reklamacji Hard-Pc, ul. Długa 6, 24-300 Opole lubelskie. Po otrzymaniu przesyłki z wadliwym towarem Sprzedawca zwraca Klientowi koszt transportu. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Załącznik: http://sklep.hard-pc.pl/dok/Reklamacja.pdf
WYPEŁNIJ FORMULARZ REKLAMACYJNY

Ostatnio oglądałeś